Navodilo o finančnem poslovanju društva FIABCI SLOVENIA

Splošne določbe
 

1.člen
To navodilo se nanaša na vodenje računovodstva in poslovnih knjig društva FIABCI Slovenija.
 

Društvo FIABCI organizira in vodi knjigovodstvo, poslovne knjige in svoje poslovanje, kot to določa Zakon o društvih, slovenski računovodski standardi (SRS) in davčna zakonodaja.
Ta pravilnik ureja predvsem tista vprašanja, ki niso enolično določena v SRS številka 33, ki se nanaša na poslovanje društev. Zaradi nazornosti, pa so določena pravila, ki jih SRS vsebuje, enostavno povzeta.
 

2.člen
Namen vodenja knjigovodstva, poslovnih knjig in drugih evidenc v društvu je, da se zagotovi preglednost poslovanja društva. Na ta način se olajšuje notranji nadzor, ki ga izvaja nadzorni odbor društva, na posebno zahtevo pa tudi katerekoli članice ali člana društva.
Če se društvo odloči za zunanjega izvajalca vodenja poslovnih knjig, potem mora le-ta zagotoviti, da so poslovne knjige društva na vpogled članom na njegovem sedežu, v času uradnih ur. Sicer so poslovne knjige na vpogled članom društva pri sekretarju društva.
Z vodenjem knjig se dokazujejo oblastnim in davčnim organom poslovni dogodki, prihodki in odhodki društva.
 

3.člen
Društvo vodi temeljno poslovno knjigo v skladu z izbranim načinom vodenja poslovnih knjig in na podlagi knjigovodskih listin, kakor določa ta standard.
Društvo vodi pomožne poslovne knjige v obsegu, ki je glede na področje in obseg dejavnosti potreben za pojasnjevanje postavk v temeljni poslovni knjigi in za sprotno ugotavljanje stanja.
Društvo sestavi na podlagi poslovnih knjig in popisa na koncu obračunskega obdobja letno poročilo, ki obsega:

  1. bilanco stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na koncu obračunskega obdobja, ter
  2. izkaz poslovnega izida, ki prikazuje stroške, donose, prihodke in presežek prihodkov ali presežek odhodkov v obračunskem obdobju;
  3. davek od dobička pravnih oseb.

 

II. POSLOVNE KNJIGE IN KNJIGOVODSKE LISTINE

4.člen

Društvo vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva, skladno s SRS 33.9.
Društvo je zavezanec za DDV.
Društvo samostojno vodi blagajno, ki obsega blagajniški dnevnik, blagajniški prejemek in blagajniški izdatek. Blagajno vodi blagajnik v primeru njegovega neimenovanja pa sekretar društva.
Društvo določi blagajniški maksimum v višini tolarske protivrednosti 500 EUR.
Bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davek od dobička pravnih oseb na koncu poslovnega leta podpiše predsednik društva.
Sekretarja društva in blagajnika imenuje upravni odbor.
5.člen
Knjigovodstvo društva vodi praviloma zunanji izvajalec, ki ga izbereta sekretar in predsednik društva skupaj. Društvo vodi naslednje glavne in pomožne poslovne knjige oz. evidence:
zap.št. vrsta evidence kdo jo vodi OPOMBA
1 Dnevnik knjiženja zunanji izvajalec (FRS)
2 Glavna knjiga zunanji izvajalec (FRS)
3 Blagajniško knjigo (TRR in gotovina) blagajnik društva
4 Knjigo članov društva blagajnik društva vključno s podatki o plačani članarini
5 Pomožne knjige:
Saldakonti, blagajna zunanji izvajalec (FRS)
6 Knjigo prejetih in izdanih računov zunanji izvajalec (FRS)
7 Obračun DDV zunanji izvajalec (FRS)
8 Register osnovnih sredstev zunanji izvajalec (FRS)
6.člen
Shema podpisnikov dokumentov v društvu je naslednja:
zap.št. vrsta evidence primarni podpisnik (ali) Nadomestni podpisnik
1 Blagajniško knjigo (TRR in gotovina) sekretar društva Blagajnik samostojno do 500 EUR* oz. do 100.000 SIT
2 Knjigo članov društva sekretar društva blagajnik
3 Prejete račune predsednik društva sekretar društva
4 Izdane račune sekretar društva predsednik društva
5 Obračun DDV sekretar društva predsednik društva
6 register osnovnih sredstev predsednik društva sekretar

* Zneski v € se uporabljajo po datumu fiksiranja tečaja SIT do EUR.
Predsednik društva oz. od njega pooblaščena oseba prejete račune podpiše in navede datum prejema.
7.člen
Društvo vodi evidence ažurno. Šteje se, da je evidenca ažurna, v kolikor so evidence knjiženja in evidentiranja posameznih dogodkov v sledečih rokih:
Zap št. Vrsta evidence rok za ažuriranje evidence OPOMBA
1 Blagajna do 30. v mesecu za pretekli mesec
2 TRR do 30 v mesecu za pretekli mesec
3 knjiga članov do 30.v mesecu za pretekli mesec
!4 obračun DDV po Zakonu o DDV
5 Prejeti računi do 30.v mesecu za pretekli mesec
6 Izdani računi do 30.za pretekli mesec
7 register osnovnih sredstev do 30. za pretekli mesec
8.člen

III. ARHIV
Društvo arhivira svoje evidence in dokumente z naslednjimi roki.
zap.št. Vrsta dokumentov oz. evidenc število let kdo je odgovoren
1. Blagajniški dnevnik 10 Blagajnik
2 Glavne knjige 10 sekretar in izvajalec (FRS)
3 Obračun DDV 10 sekretar in izvajalec (FRS)
4 Izdane publikacije predsednik in glavni urednik
5 register osnovnih sredstev 10 sekretar
6 Bilance, pogodbe o delu in zaposlitvi trajno predsednik

9.člen
Društvo nalaga prosta dobroimetja v depozite pri bankah.
Podpisniki dvigovanja gotovine in obremenjevanja TRR pri bankah so naslednje osebe in po naslednjih kaskadnih obsegih:

Znesek en podpisnik opomba
do 100.000 SIT oz. 500 €* blagajnik

Nad 100.000 SIT oz. nad 500 € sekretar ali predsednik društva
* Zneski v € se uporabljajo po datumu fiksiranja tečaja SIT do EUR.

10.člen

Društvo za posamezne grupe osnovnih sredstev obračunava sledeče dobe koristnosti in preostale vrednosti osnovnih sredstev.

Vrsta vrednosti OS Doba koristnosti % AM Preostala vrednost
* gradbeni objekti 20 let 5 % 15%
* oprema 4 let 25% 0
* računalniki 2 leta 50% 0
* osebni avtomobil 8 let 12,5% 0
* drobni inventar 4 leta 25% 0

11.člen
III. Društveni sklad
Društveni sklad je del pasive (obveznosti) društva in predstavlja lastni vir financiranja društva. Skupščina društva ugotovi in opredeli strukturo društvenega sklada, za naslednje namene:
• obseg sklada, ki izhaja iz ustanovitvenih vlog članov
• določi sklad za osnovna sredstva
• določi rezerve
• prevrednotovalnega popravka zaradi okrepitve opredmetenih osnovnih sredstev
• posebne namene
• presežka prihodkov nad odhodki.
Nihče nima pravice, da zastavi premične ali nepremična sredstva društva, brez soglasja upravnega odbora.

12.člen
III. LETNO POROČILO DRUŠTVA
Ob zaključku koledarskega leta sestavi društvo letno poročilo.
Letno poročilo obsega:
• poročilo o delu v preteklem letu, in se predloži skupščini do konca aprila
• bilanca stanja sestavljena do konca februarja
• izkaz poslovnega izida do konca februarja
• davek od dobička pravnih oseb do konca marca.
Skladno s SRS 33.5 se bilanco stanja sestavi najmanj po naslednjih postavkah:

I. Sredstva
1. Osnovna sredstva po neodpisani vrednosti
2. Dolgoročne terjatve
3. Zaloge
4. Terjatve do kupcev
5. Druge kratkoročne terjatve
6. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina
7. Aktivne časovne razmejitve
Skupaj sredstva (od 1 do 7)
II. Obveznosti do virov sredstev
8. Društveni sklad - ustanovitvena vloga, rezerve in drugi viri
9. Društveni sklad - presežek prihodkov ali presežek odhodkov
10. Dolgoročne obveznosti
11. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
12. Druge kratkoročne obveznosti
13. Pasivne časovne razmejitve
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 8 do 13).
Izkaz poslovnega izida sestavljajo najmanj tele postavke:
Stroški
1. Nabavna vrednost nabavljenih materiala in blaga
2. Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in blaga
3. Povečanje vrednosti zalog materiala in blaga
4. Stroški porabljenega materiala in prodanega blaga (1 + 2 - 3)
5. Stroški storitev
6. Stroški dela
7. Dotacije drugim pravnim osebam
8. Stroški naložbenja (investiranja)
9. Amortizacijski stroški
10. Finančni odhodki
11. Drugi odhodki
12. Dajatve
13. Presežek prihodkov (od 17 do 19 - od 4 do12)

Prihodki
14. Prihodki od dejavnosti
15. Povečanje vrednosti zalog gotovih proizvodov ter nedokončanih proizvodov in storitev
16. Zmanjšanje vrednosti zalog gotovih proizvodov ter nedokončanih proizvodov in storitev
17. Donosi od dejavnosti (14 + 15 - 16)
18. Finančni prihodki
19. Drugi prihodki
20. Presežek odhodkov (od 4 do 12 - od 17 do 19)
21. Kritje odhodkov iz obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij.
Bilanca stanja se sestavi na podlagi določitve kategorij kot izhajajo iz SRS 33.6 (od 1.-12.točke).
Izkaz poslovnega izida se sestavi na podlagi določitve kategorij kot izhajajo iz SRS 33.7 (od 1.-21.točke).

IV. OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST.

13.člen

Sekretar združenja (oz. pogodbeni izvajalec) izdaja fakture na podlagi:
• sklenjenih pogodb o prodaji storitev in blaga društva
• sklenjenih sponzorskih in donatorskih pogodb
• na podlagi drugih poslov, ki jih sklene društvo.

14.člen
Pristojnosti podpisovanja pogodb so v društvu naslednje:

zap.št. Vrsta pogodbe oz.posla Znesek podpisniki
1.a prodaja blaga in storitev do 1,5 mio Sit oz.
6.250 € * sekretar ali predsednik
1.b prodaja blaga in storitev Nad 1,5 mio Sit oz.
Nad 6.250 € * Sekretar ali predsednik s soglasjem UO društva
2.a vezava depozitov do 1,5 mio Sit oz.
6.250 € * Sekretar ali predsednik
2.b vezava depozitov Nad 1,5 mio Sit oz.
Nad 6.250 € * Sekretar ali predsednik s soglasjem UO
3. vezava na hranilni knjižici Do 1,0 mio SIT Sekretar ali predsednik
* Zneski v € se uporabljajo po datumu fiksiranja tečaja SIT do EUR.15.člen

To navodilo je sprejel upravni odbor društva FIABCI na svoji redni seji dne 29.10.2004.

16.člen
To navodilo se uporablja od dneva sprejetja. Pri sestavi letnega poročila in poslovnih knjigah pa se smiselno uporablja za sestavo letnega poročila za 2004 leto.

Predsednik UO FIABCI
mag.Anton Kožar
Ljubljana, 29.10.2004 (sprejet po sklepu UO društva tega dne)