28.1.2016, GZS, Ljubljana: Sestanek ožjega dela strokovne skupine za obdavčitev nepremičnin Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI in predstavnikov zbornic.

Četrtek, 4. februar 2016 - 14:05

Potekal je sestanek predstavnikov Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI in predstavniki zbornic s predstavitvijo ekstremnih razlik med nepremičninskimi obremenitvami in mrebitnega sodelovanja pri  pripravi bodoče ureditve obdavčitve nepremičnin.

SNZ FIABCI so zastopali: predsednik g. Jože Podgoršek, g. Leon Kobetič, g. Marko Novak in g. Tomaž Banovec.

Sodelovali so še: namestnik direktorja pravne službe GZS univ. dipl. prav g. Igor Knez GZS,  direktor ZPN GZS g. Boštjan Udovič, g. Bojan Ivanc analitik GZS,  ga. Marjanca Simšič Trgovinska zbornica Slovenije in g. Aleš Budja Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije.

Na sestanku smo predstavili predstavnikom zbornic primere in podrobne podatke s katerimi smo želeli opozoriti na ekstremne razlike med nepremičninskimi davčnimi obremenitvami istovrstnih nepremičnin poslovnih subjektov z NUSZ. Prav tako opozorimo na velike razlike obremenitev z NUSZ med pravnimi in fizičnimi osebami. Opozorimo tudi na poljubnost določanja bremen vsake analizirane občine, ki je v nekaterih primerih nevzdržno visoka (1-1,5 mesečne najemnine) in izhaja iz proračunskih potreb lokalne skupnosti.

Opozorimo na nam že znana dejstva in to, da je ob popolni nejasnosti določanja novih rokov za izvedbo obdavčitve po MVN  in glede na potrebe občin, treba nekaj narediti tudi za urejanje veljavnih podlag za odmero NUSZ. Nujno je popraviti in urediti podatke za odmero NUSZ skladno z ažurnimi nepremičninskimi evidencami (register nepremičnin - REN). Potrebno je popraviti občinske odloke, ki so v mnogih segmentih zastareli in tudi nezakoniti.

Na kratko opišemo stanje pri registrih in dejstvo da se stanje ne glede na zveze iz predloga Poročila vladi iz maja 2015  v stanju registrov ne izboljšuje.  Nekateri so celo zmanjšali angažiranja (GURS indeks cen najemnin). Povemo, da je pri nas v branju Poročilo strokovnjakov IMF-a,  da naša stališča iz leta 2013 (10 priporočil Mons) obnavljamo tudi glede na gradivo IMF in glede na nove zamisli za zakonsko enotno urejanje obdobja do obdobje do 2020 in možno pripravo enotnega zakona glede na javne izjave (MF) o tem kdaj bo nova zakonodaja (ad temelječa na »ad valoram« dokončno uveljavljena (2020. 2023?).

Na koncu smo se pogovarjali o sodelovanju. Predlagali smo, da bi določili obliko sodelovanja in posebej vsaj enega posameznika ter naslove, ki bi jih obveščali,  

Predlagali smo, da se zbornice medsebojno organizirajo in določijo osebo za medsebojno komunikacijo z našo delovno skupino in izmenjavo informacij in morebitno sodelovanje na delovnih sejah. Predvsem bi morali spodbuditi in aktivirati delovanje reprezentančne zbornice pri nastajanju novega Davka na nepremičnine ali nadgradnji obstoječega NUSZ.

Naši predlogi:

·         Oblikovanja povezovalnega in komunikacijskega jedra med zbornicami (na sestanku)  in SNZ FIABCI in njenimi člani v Projektnem svetu.

·         Ne gre samo za pripravo sej pred zasedanjem Projektnega sveta in diskusijami o pripravljenih gradivih. Vmes lahko delamo na skupnih  konkretnih projektih in skupnih posvetovanjih (tudi pri njih) na osnovi predlogov, ki smo jih že pripravili za MF in Projektni svet. 

·         Posvetovanja naj bi poleg seznanjanja ožje strokovne javnosti (do 8o ljudi) omogočila harmonizacijo razumevanja definicij in postopkov ter poenostavljanju na nekaterih močnih sestavinah.

·         Omogočili jim bomo vpogled v predavanja (Novak, Kobetič, Banovec) tako, da jih bomo še očistili individualnih podatkov.

·         G. Igor Knez se je na koncu sestanka zahvalil za našo pobudo in predstavljene informacije katere so ga nekako presenetile (niso vedeli kaj se dogaja v naravi). Sam je izjavil, da podpira vse kar smo predstavili in povedali predstavniki SNZ FIABCI vendar, da mora prejete informacije prenesti vodilnim na GZS in počakati na njihov odgovor.