30.10.2019, Ljubljana: Okrogla miza o delovnem osnutku novega Stanovanjskega zakona (SZ-2)

Sreda, 20. november 2019 - 09:00

Skupna stališča, pripombe in predlogi udeležencev okrogle mize o osnutku novega Stanovanjskega zakona

Stališča SZ-2 - okrogla miza

Stališča SZ-2 - okrogla miza


Dne 30.10.2019 je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala okrogla miza o delovnem osnutku novega Stanovanjskega zakona (SZ-2) na kateri smo sodelovali:

  • Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija
  • Zveza društev pravnikov Slovenije
  • GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami
  • Združenje lastnikov nepremičnin – ZLAN
  • Pravniško društvo v Mariboru


Udeleženci okrogle mize so sprejeli skupna stališča, ki so dostopna v pripetih dokumentih spodaj!

Ocena stanja na področju stanovanjske zakonodaje in razlogi za sprejem novega zakona


Ugotavljamo, da delovni osnutek novega SZ-2 ni pripravljen v skladu z določili poslovnika Državnega zbora RS, saj ne vsebuje ocene sedanjega stanja na področju stanovanjske zakonodaje in stanovanjske oskrbe prebivalstva ter s tem povezane razloge za sprejem novega stanovanjskega zakona.

Predlagane rešitve v delovnem osnutku SZ-2 ne obsegajo obrazložitev po členih, temveč samo kratek povzetek nekaterih pomembnejših novosti.

Posebej je pomembno, da delovni osnutek zakona ne vsebuje ekonomsko finančnih ocen in izračunov posledic sprejema nekaterih predlaganih pomembnih novosti, kot so državna poroštva za stanovanjske kredite določeni skupini prebivalstva, enako ne glede podpornih mehanizmov za razvoj stanovanjskih zadrug itd.

Delovni osnutek SZ-2 ne navaja nobenih analitičnih podlag za njegovo oblikovanje, čeprav je znano, da so bile pripravljene v zadnjih letih nekatere raziskovalne naloge za izvedbo ReNSP 15-25 in za pripravo novega stanovanjskega zakona, ki pa jih delovni osnutek SZ-2 ne navaja.

Usklajenost izhodišč delovnega osnutka SZ-2 z ReNSP 15-25


Ugotavljamo, da so nekatera izhodišča in predlagane rešitve v predloženem delovnem osnutku samo deloma skladne s temeljnimi cilji in usmeritvami ReNSP 15-25 v posameznih rešitvah pa od njih celo bistveno odstopajo, ne da bi predlagatelj utemeljil razloge za takšna odstopanja. ReNSP 15-25 je kot enega najpomembnejših ciljev določil zlasti krepitev najemnega stanovanjskega trga tako s povečevanjem obsega javnih najemnih stanovanj, kakor tudi z aktiviranjem nezasedenih ali neustreznih zasebnih stanovanj. Tako pa ugotavljamo, da je iz delovnega osnutka možno razumeti pomembno oz. celo izrazito usmeritev v ponovno povečevanje lastniških zasebnih stanovanj. Zato je po naši oceni nujno opraviti temeljito razpravo v Državnem zboru RS o dosedanjem uresničevanju ReNSP 15-25, po štirih letih od njenega sprejema.

Zato predlagamo:
 

  1. da Vlada RS najprej pred začetkom postopka za sprejem novega SZ-2 predloži Državnemu zboru RS celovito poročilo o uresničevanju ReNSP 15-25, ki naj omogoči dovolj poglobljeno in temeljito razpravo o stanju na področju stanovanjske oskrbe prebivalstva in morebitno spremembo ciljev in nalog na tem področju;
  2. da Vlada RS pripravi na podlagi razprave o uresničevanju ReNSP 15-25 Nacionalni stanovanjski program za obdobje 2021-2027 kot podlago za sprejem posebnega zakona za pospeševanje gradnje in najema cenovno dostopnih stanovanj, ki bo določil spodbujevalne ukrepe in mehanizme za primerno stanovanjsko oskrbo zlasti socialno ranljivih in stanovanjsko prikrajšanih skupin prebivalstva; menimo, da je potrebno poleg novega SZ-2 sprejeti poseben zakon o pospeševanju stanovanjske oskrbe z natančno opredeljenimi pogoji in mehanizmi ter finančnimi okviri, zlasti viri sredstev za njegovo izvajanje;
  3. Nacionalni stanovanjski razvojni program 2021-2025 naj na predlog Vlade RS sprejme DZ RS, kar naj omogoči angažiranje dolgoročnih virov sredstev za gradnjo najemnih stanovanj tako iz sredstev prebivalstva, kakor tudi iz drugih virov (pokojninski in drugi skladi, zavarovalnice), še posebej pa tudi iz strukturnih skladov Sveta Evrope in kohezijskih sredstev EU za naslednjo finančno perspektivo.


Menimo, da je popolnoma nerealno pričakovanje ali izhodišče, da bi lahko samo država iz proračunskih prihodkov uresničila tudi že sprejete dogovore iz koalicijskega sporazuma na stanovanjskem področju o izgradnji 10.000 novih javnih najemnih stanovanj.

Člani okrogle mize:
 

Slovensko nepremičninsko združenje - FIABCI Slovenija
Tomaž Banovec
Matjaž Grilc
Franci Gerbec
mag. Anton Kožar
prof. dr. Ivo Lavrač
mag. Roman Rener
dr. Andreja Cirman
mag. Marko Novak
dr. Simon Starček
mag. Tomaž Černe
Robert Geisler

Zveza društev pravnikov Slovenije
prof. dr. Lojze Ude
doc. dr. Matija Damjan
prof. dr. Miha Juhart
Boštjan Koritnik

GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Boštjan Udovič
mag. Črtomir Remec
Sašo Rink

Združenje lastnikov nepremičnin – ZLAN
dr. Edo Pirkmajer
dr. Aleksander Pavšlar
Jana Turk
Gregor Majnik


SNZ – Združenje FIABCI                   Zveza društev pravnikov Slovenije
predsednik mag. Marko Novak           predsednik prof. dr. Lojze Ude

GZS-ZPN                                          ZLAN
Boštjan Udovič                                  predsednik dr. Edo Pirkmajer

Pravniško društvo v Mariboru
predsednica Bojana Kmetec Rošic