Združenje FIABCI Slovenija

PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA IN POVABILO!

Vsem tistim, ki doslej niste imeli prilike da se seznanite z namenom organiziranja in delovanja Združenja  FIABCI Slovenije, dovolite, da vam jo še dodatno predstavimo.

Združenje FIABCI Slovenije deluje kot društvo. Ustanovljeno je bilo na ustanovni skupščini novembra 1992 in ima svoj Statut, pravila o finančnem poslovanju in izdaja občasno publikacijo Nepremičninski informator. Več podatkov o FIABCI Slovenija je na posameznih spletnih straneh.

FIABCI Slovenija je bilo decembra leta 1992 sprejeto v Mednarodno nepremičninsko federacija FIABCI s sedežem v Parizu. Ta mednarodna organizacija pa je bila ustanovljena že 1951 leta. Vanjo je bilo pred nepremičninsko krizo vključenih 55 držav z 115 različnimi nacionalnimi združenji z več kot 40.000 individualnimi, vanjo je vključenih tudi 18 akademskih organizacij in več javnih ustanov. Do določenega osipa je prišlo tudi v FIABCI Pariz, pri čemer dobivajo močnejšo vlogo azijske države, saj so se nepremičninski projekti zlasti intenzivno razvijali v Aziji in na Kitajskem. Predstavitev mednarodne organizacije je mogoče najti na www.fiabci.org, kjer je tudi naslednji logotip in kratica, ki ima prvotn izvor v francoskem jeziku, zdaj pa ga že več kot 50 let uporabljamo, označujemo pa v angleškem.

FIABCI je organizacija, ki združuje tisoče nepremičninskih strokovnjakov po vsem svetu, ki zastopajo vse vrste in discipline na področju nepremičnin.

FIABCI je bila ustanovljena z naslednjimi nameni:

 • nuditi neposredne podatke in kontakte na področju poslovnih možnosti;
 • izboljšati poslovne in delovne kontakte med javnim in privatnim sektorjem;
 • omogočiti menjavo podatkov o pomembnih tržnih, gospodarskih, javno vladnih in tehničnih pogojih na področju nepremičnin;
 • oomagati pri kulturni in izobraževalni izmenjavi med nepremičninskimi strokovnjaki različnih držav.


FIABCI je prva resnično mednarodna nepremičninska organizacija. S prvenstvenim članstvom individualnih članov iz vseh področij poslovanja z nepremičninami ter vključevanjem širokega nabora nacionalnih in nadnacionalnih stanovskih združenj je FIABCI pričel presegati nacionalne meje mnogo pred drugimi. S poudarkom na posameznikih in njihovi osebni integriteti je že zgodaj pričel integracijske procese tam, kjer so nacionalna stanovska združenja še vneto branila svoj vrtiček.

Z ustanovitvijo Fundacije za štipendije že leta vzpodbuja študij mednarodnega poslovanja z nepremičninami. V partnerstvu z Združenimi narodi je bila ustanovljena Okoljevarstvena fundacija, da bi nepremičninska organizacija sodelovala in pomagala svetovnemu prebivalstvu, da bi dobilo streho nad glavo.  Od leta 1954 FIABCI igra pomembno vlogo pri zastopanju nepremičninskega sektorja in privatnega lastništva nad nepremičninami v Združenih narodih. Zaradi svoje konstruktivne in strokovne vloge je FIABCI pridobil poseben svetovalni status v ekonomskem in družbenem svetu Združenih narodov. FIABCI direktno sodeluje v večini pomembnih globalizacijskih in integracijskih pobud s formiranjem partnerstev tako s CEPI, CEREAN, NAR, ICREA in podobnimi asociacijami po celem svetu. FIABCI je organiziran po sistemu nacionalnih odborov, ki omogočajo nacionalnim združenjem, da se medsebojno poenotijo na nacionalnem nivoju in nato enotno in enakopravno zastopajo stališča svoje države v mednarodnem povezovanju. FIABCI Slovenija si je svojo vstopnico v mednarodno nepremičninsko družbo že priboril in sodeluje v organih mednarodnega FIABCI.

FIABCI Pariz izdaja stalno publikacijo THE FIABCI PRESS večkrat v letu v štirih jezikih. Vsako leto prejmejo člani FIABCI letno publikacijo »Directory« oz. po slovensko gre za »Seznam članov«, s polnimi poslovnimi naslovi članov in organizacij članov mednarodne organizacije FIABCI.

Pravica članov je, da se udeležujejo dogodkov in aktivnosti domačega združenja, v organih mednarodnega združenja, postati član različnih organov združenja, sodelovati na poslovnih dnevih FIABCI, na svetovnem letnem kongresu FIABCI, vsakoletnih mednarodnih sejmov, kot na primer MIPIM v Cannesu , brezplačnega dostopa preko interneta do različnih podatkov s katerimi razpolaga in druge privilegije, ki jih nudi FIABCI.

FIABCI Slovenija in Združenje za poslovanje z nepremičninami pri GZS sta sklenili leta 1994 poseben Dogovor o sodelovanju, v 2002 letu pa še aneks, ki je bil dopolnjen tudi v letu 2007. Cilj »dogovora in aneksa« je bil skupno sodelovanje na nepremičninskem področju, zlasti pri izdajanju skupnega strokovnega glasila. Od začetka 2007 je zaradi povečanih omejitev pridobitne dejavnosti društev, Združenje FIABCI Slovenije sklenilo sporazum z Inštitutom za nepremičnine d.o.o., Ljubljana, da slednje izdaja revijo Nepremičninski informator, oba pa sta založnika.

V Sloveniji se nekako ne moremo odločiti, da bi vstopili v globalni trg nepremičnin. Vstopamo posredno, saj je pri tujih bankah čedalje več nepremičnin pod hipoteko, medtem ko tujci malo kupujejo naših nepremičnin (prometa je od 0,5% do nekaj odstotkov. V EU je GZS članica CEPI, vendar je zaradi visokih članarin članstvo šibko povezano; še najbolj je aktiven ZLAN v evropskem združenju lastnikov nepremičnn. Definitivna izjema je bil skoraj 20 let le FIABCI, ki je imel vseskozi mednarodni link do tujih strokovnjakov, čeprav v manjšem obsegu, saj tudi Slovenija predstavlja v EU merilo komaj 0,4% od ustvarjenega BDP v  EU.

Vabimo vas, da se tudi vi vključite v našo organizacijo in prispevate s tem k razvoju nepremičninske stroke in vpliva te stroke na vsa nepremičninska dogajanja v naši državi in v svetu.

Za nadaljna vprašanja se lahko obrnete na elektronsko pošto na info@fiabci.si

Društvo FIABCI Slovenija so od njegove ustanovitve v novembru 1992 do zdaj vodili spodaj navedeni predsedniki:

 • Zvone Zrimšek (1992-1996)

"Namen ustanovitve združenja 26. novembra 1992 je bilo zbrati sile in znanje v interesu ustreznega gospodarjenja z nepremičninami. Pri tem smo se lahko oprli na pobudnike (g. Podgoršek in drugi), na izkušnje takratnih nepremičninskih organizacij, v pogledu širokega zaledja pa predvsem na obstoječ strokovni potencial pri sodnih izvedencih in cenilcih. Povezovalno in prehodno mecensko vlogo pa so imele tudi finančne inštitucije, med katerimi je potrebno omeniti ljubljansko SKB.

V statutu SNZ – FIABCI SLOVENIJA, ki je naš osnovni akt, so določena pravila delovanja, način organiziranosti in finančnih aktivnosti, sodelovanje z nepremičninskimi strokovnjaki doma in v tujini, sodelovanje s podobnimi organizacijami in združenji v Sloveniji in v svetu zlasti v sodelovanju z Mednarodnim nepremičninskim združenjem – FIABCI Pariz.
Delali smo z veliko volje in zagnanosti doma in v javnosti, lastnih prostorov nismo imeli in smo le gostovali na različnih lokacijah.

Manjkajoče znanje v novem programskem okolju smo nadomeščali z dopolnilnim izobraževanje, celotno znanje pa nato prenašali še na druge strokovnjake, podjetja in institucije. Tako smo sodelovali pri pripravi nove zakonodaje v postopkih lastninjenja, denacionalizacije in vrednotenja nepremičnin. Vodili smo izobraževalne seminarje in seminarje za pridobitev znanja za ocenjevanje objektov za kadre zavarovalnice Triglav, za banke in druge.

S strokovnimi članki, z novicami, s podatki o cenah in o stroških smo seznanjali članstvo v glasilu Informator, ki je bilo na začetku še skromno, a po vsebini pestro glasilo, ki pa se je kasneje razvijalo v pomemben vir informacij na področju nepremičnin. Danes je Informator glasilo, ki je vsebinsko pestro in zajema vso aktualno strokovno problematiko, s katero se seznanjajo nepremičninski strokovnjaki, sodni izvedenci in cenilci."

 • Alojz Zupančič (1996-2000)
   
 • Marko Sok (2000-2004)

»V mandatu mojega predsednikovanja je prevladovala problematika, da je nepremičninska dejavnost, nekaj več kot samo posredovanje in upravljanje nepremičnin. Gre za projektiranje in razvoj nepremičnin, financiranje s krediti in lizingom, gospodarjenje z nepremičninami itd.«

 • Mag. Anton Kožar (2004-2008)

"V razdobju 2004-2008 bo še narasla potreba po izobraževanju nepremičninskih veščakov v Sloveniji. Ravno izobraževanju se nameravamo bolj posvetiti v letih 2005-2008. In kdo so nepremičninski veščaki? To so naši člani, ki poznajo področja, ki jih najdete na pristopni izjavi k našemu društvu (upravitelji, posredniki, cenilci, finačniki, davčni svetovalci, arhitekti, urbanisti, razvojniki."

 • Aleš Bulc (2008-2011)
   
 • Jože Podgoršek (2011-2015), dva mandata 2011-2015 in 2015-2019

"Menim, da smo v obeh aktivnih mandatih naredili velike premike v nepremičninski industriji. Zelo pomemben segment je vzpostavitev dialoga nepremičninskih strokovnjakov, ki so bili pripravljeni deliti svoje znanje in dobro prakso v dobro razvoja in napredka nepremičninske industrije v Sloveniji. Največji uspeh je zagotovo sprejetje minimalnega soglasja, pod katerim se strinjamo vsi, da so sprejeti in predlagani kot pozitivni zaključki za javni interes. 

 Pod okriljem nepremičninske okrogle mize in povezovanjem na regionalnem področju in z odprtostjo sodelovanja na svetovnem globalnem nivoju smo ustvarili možnosti za izmenjavo dobre prakse.  To, so bili zelo pomembni koraki, da smo lahko dobili vpogled, kje smo in kaj je dobro spremeniti, da smo v koraku s spremembami v svetovnem merilu. Zelo sem vesel, da v delovno okolje nepremičninskega posredovanja prihajajo pozitivne spremembe, nova vrhunska izobraževanja iz najbolj razvitih nepremičninskih trgov in zelo napredna tehnologija specializirana za delovanje nepremičninskega strokovnjaka in optimiziranje njegovega poslovanja. 

 V prihodnosti bo zelo pomembno, kako in na kakšen način bomo dolgoročno gradili odnose s svojimi sodelavci in svojimi strankami. To bo ustvarjalo nove priložnosti za naš skupen razvoj."